Menu

   PROJEKTY

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKTACH:


KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

      Uczniowie klasy I wraz p. Edytą Woźniczką w roku szkolnym 2019/2020 dołączyli do XI-tej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Celem akcji jest pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń podczas codziennych aktywności – na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad bezpieczeństwa i przekazywać wiedzę, która sprawi, że będą wiedziały, co zrobić w trudnych sytuacjach.


PROFILAKTYKA NADWAGI I OTYŁOŚCI

      Projekt "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowany jest przez Stowarzyszenie "Klub XXI wieku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Zaplanowano kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie: badania diagnostyczne, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z dietetyki, zajęcia z psychologiem, zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową.
      Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom wśród uczniów szkół podstawowych klas IV – VI, z terenu województwa lubelskiego, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej.NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

      Projekt edukacyjny, którego celem głónym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych oraz rodzice i opiekunowie dzieci.
      Cele szczegółowe programu:
- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
- Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
- Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia.


"TRZYMAJ FORMĘ!"

      Program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności fizycznej.
      Otyłość jest jednym z większych wyzwań globalnych XXI wieku. Niektóre źródła naukowe mówią już o epidemii, a nawet pandemii otyłości. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się.
      Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


"ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

      Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum
      Celem programu jest: Integracja grupy, uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia, ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza, przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy, uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
      Efektem realizacji programu jest przyswojenie przez uczniów wiedzy m. in. o tym, że:
- nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,
- palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
- oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
- zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
- dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.


"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

      Program edukacyjny "Czyste Powietrze Wokół Nas" jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
      Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


PROGRAM DLA SZKÓŁ

      "Program dla szkół" to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów "Owoce i warzywa w szkole" i "Mleko w szkole", które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.
      Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.
      Od roku szkolnego 2017/2018 wszystkie szkoły podstawowe mogą brać udział udziału w nowym "Programie dla szkół", dzięki któremu dzieci rozpoczynając naukę w szkole podstawowej będą uczyły się prawidłowych nawyków żywieniowych, a w szczególności poznawały walory diety bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

http://programdlaszkol.org/8-o-programie/1-o-programie      Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiła do projektu "Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa" realizowanego w ramach rządowego programu BEZPlECZNA+. Celem tej akcji jest podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji.     
Program „Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:
 • nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,
 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.


 • Program „Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.
  Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniają wiarę we własne siły i możliwości oraz są zachęcane do realizacji zamierzonych celów.
  Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie "Od grosika do złotówki", obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.
  Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
  Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”. W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse.


  KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

        Program "Akademia Bezpiecznego Puchatka" to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. W programie wzięło już udział ponad milion dzieci.
        Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Każda ze szkół zgłoszonych do programu otrzymuje bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.


  LEKKI TORNISTER

        Nasza szkoła przystąpiła do projektu: "Lekki Tornister" - jest to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy. Chcemy zwrócić uwagę na kwestię ciężkich plecaków oraz przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu w przyszłości.
        Celem jest rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.
  Rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia, musi przyzwyczaić się do kilkugodzinnego siedzenia w ławce, mimo że w tym okresie rozwoju dysponuje ogromną potrzebą ruchu.
  Z tego powodu – oraz ze względu na wzmożony wzrost ciała – maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.


  EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ

        Działania w projekcie dotyczą trzech obszarów: edukacji, promocji i profilaktyki w zakresie zdrowia jamy ustnej, które zostaną skierowane do różnych grup docelowych tj. małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Projekt jest kompleksowym programem profilaktyczno-edukacyjnym obejmującym swoim zasięgiem całą Polskę.
  Celem programu jest zmniejszenie nasilenia i częstości występowania choroby próchnicowej zębów u małych dzieci w wieku do 5 lat – jednego z głównych problemów zdrowotnych w tej populacji w kraju.
 • Edukacja prozdrowotna prowadzona bezpośrednio w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-5 lat, której efektem powinno być przyjęcie zdrowego stylu życia, nauka szczotkowania zębów dla dzieci i działania profilaktyczne skierowane do rodziców, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych.
 • Promocja zdrowia, skierowana do rodziców opiekunów i wychowawców dzieci, akcentująca potrzebę dbania o higienę jamy ustnej.
 • Edukacja w zakresie prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej wraz z informacją o zasadach wykorzystania produktów zawierających fluorki (past do zębów), promowaniu zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczaniu szkodliwych nawyków i dysfunkcji.
 • Projekt realizowany będzie przy wsparciu: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 • Z tego powodu – oraz ze względu na wzmożony wzrost ciała – maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.


  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej